Details of Faculty

Sr. No Name of Programme Name of Faculty
1 MA (English) Ms. Swati Bhargva
Ms. Sunita Beotra
Ms. Suneet Kaur Banga
Mr. Seeraj Ahmad
2 MBA Mr. Sandeep Vashistha
Mr. Sanjeev Saraswat
Ms. Neelam Bapna
Mr. R.D Sharma
3 MCA Mr. Ashu Bhatia
Mr. Deepak Kumar Sharma
Mr. Vaibhav Chabra
Mr. Palash Maity
4 M.Sc. (Mathematics) Mr. Vijay Pal Yadav
Ms. Neelam Sharma
Mr. Kuldeep Sharma
Ms. Deepti Sharma
5 BA Ms. Kavita Arora
Mr. Murari Lal Sharma
Mr. Vimal Kanwar
Mr. Amit Sharma
6 BBA Mr. Gaurav Patni
Ms. Neelam Bafna
Ms. Kusum Juneja
Mr. Lokesh Singh
7 BCA Mr. Deepak Kumar Sharma
Mr. Gaurav Patni
Ms. Ruchi Kalra
Mr. Vaibhav Chabra
8 BCOM Mr. R.D Sharma
Mr. Sanjeev Saraswat
Ms. Ruchika Kalra
Ms. Aruna Pareek
9 BSC Ms. Preeti Rajora
Mr. Vimlesh Sharma
Mr. Abhay Kumar Gupta
Ms. Anjali Agrawal